KONCEPCIA

   

Koncepcia  edukačnej činnosti v Mravčekove

 

 

            Dieťa ako autentická bytosť podlieha vplyvu dospelých. Spoločnosť dospelých je v poslednom období v prudkom pohybe – zvyšuje sa pôsobenie informačnej sféry a techniky,  problémy planéty ohrozujú ľudí i život na Zemi a nedajú sa riešiť izolovane, iba celosvetovo. Fyzické, sociálne a prírodné prostredie človeka sa mení. V tomto multikultúrnom a multietnickom prostredí existuje pluralita názorov, modelov správania, mnohostrannosť hodnotových orientácií jednotlivcov i skupín - nastupuje globalizácia. Výchova a vzdelávanie dieťaťa musí počítať s týmito fenoménmi, predškolský vek nevynímajúc.

            Stále naliehavejšou sa javí potreba vychovávať a vzdelávať deti tak, aby pochopili vzájomnú väzbu a komplexnosť vzťahov, ktoré ovplyvňujú život na Zemi. Nemožno však zabúdať i na to, že detstvo je jedinečná a neopakovateľná etapa života a dieťa by ju malo prežiť zmysluplne a hodnotne.

            Detské centrum Mravčekovo reaguje na tieto zmeny v spoločnosti a v prírode, a preto sa koncepčne zameralo na GLOBÁLNU A  OSOBNOSTNE ORIENTOVANÚ VÝCHOVU.

 

GLOBÁLNA A  OSOBNOSTNE ORIENTOVANÁ VÝCHOVA predstavujú v našom pedagogickom pôsobení alternatívne koncepcie, integrujúce výchovu a  vzdelávanie v duchu vyššie uvedeného. Ich princípy a základné myšlienky sme modifikovali na podmienky predškolskej edukácie nasledovne:

 

Ø      Dieťa je viac než občan – výchovou utvárame vzťah k sebe, rodine, spoločenstvu; utvárame hodnoty harmónie, lásky, spolupráce, tolerancie k iným kultúram, ľudstvu, planéte, kozmu;

Ø      Jedinečnosť dieťaťa – rešpektujeme jeho zvláštnosti, schopnosti, nadanie, talent, vlastnosti osobnosti, citové prežívanie, tvorivosť;

Ø      Dôraz na skúsenosť – prednostne sa venujeme najefektívnejšiemu a najtrvalejšiemu učeniu, a to na základe skúsenosti, zážitku;

Ø      Holistické (celkové) vzdelanie – staviame na rozvoji všetkých (celkových)  schopností dieťaťa najrozmanitejšími spôsobmi počas celého pobytu dieťaťa v jasliach a v materskej škole;

Ø      Sloboda výberu – učíme deti slobodne si vyberať z možností (rozhodovať sa, argumentovať pre svoje rozhodnutie, rozumne riskovať a niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutie, resp. poučiť sa z toho, kde urobilo chybu), je to aj sloboda výberu a spracovania informácií, sloboda cesty osobného rastu;

Ø      Úloha učiteľa – učiteľka nie je diktátorom a manipulátorom dieťaťa, je jeho partnerom, vysoko citlivým a empatickým sprievodcom, pomocníkom, čo dosiahne len tak, že rešpektuje dieťa, jeho osobitosti na základe empatie, zhody a akceptácie;

Ø      Demokratizácia edukácie – učíme deti slobodne rozhodovať a komunikovať, aby vedeli veci posudzovať, aby vedeli rešpektovať normy a zásady, na ktorých sa dohovoria, aby vedeli vyjednávať, aby boli schopné odovzdať časť svojich právomocí volenému zástupcovi;

Ø      Multikultúrna edukácia – učíme deti úcte k rozmanitosti, k hodnotám mnohých kultúr, ľudí, Zeme, k tolerancii;

Ø       Funkčná gramotnosť – okrem primárnej gramotnosti (čítať, písať, počítať) učíme deti prírodovednej gramotnosti (komunikovať s prírodou, zmeniť správanie voči nej, zmeniť systém hodnôt, na elementárnej úrovni učíme zodpovednosti za rovnováhu prírody a človeka i  tvorbe životného prostredia pre trvale udržateľný rozvoj na Zemi); učíme kultúrnej gramotnosti (adaptovanosť na potreby budúcnosti; schopnosť užívať prvky rôznych kultúr, teda to, čo v danom priestore vygenerovalo ľudské spoločenstvo – jazyk, vzdelanie, hodnoty, normy, významy a symboly, poznanie, umenie); učíme technickej gramotnosti (žiť v informačnej spoločnosti, komunikovať s počítačom; na druhej strane učíme žiť tak, aby technika uľahčovala život, nepoškodzovala a neohrozovala prírodu, planétu, nespôsobovala hromadenie odpadu; učenie zakladáme na autonómnej pozícii dieťaťa – samo objavuje, samo dokáže, je emocionálne zaujaté, má priestor pre vlastnú vynaliezavosť, tvorivosť a sebarealizáciu pri konštruovaní či manipulácii s technickými prostriedkami);

Ø      Duchovný rozmer v edukácii – nestaviame len na kognitívno-informačnom vzdelávaní, podporujeme bohatosť vnútorného života, ktorý je zdrojom všetkého pravého učenia (budovať vzájomnú úctu, porozumenie, empatiu, spoluprácu, pomáhať postihnutým, chudobným).